Είναι λέξεις που έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη «όροφος». Κανονικά θα έπρεπε να γραφτούν με «ο». Όμως κάποιες λέξεις που αρχίζουν από «ο», (ομαλός, όνομα, όλεθρος, όροφος, ορυχείο, οδύνη) όταν γίνονται δεύτερο συνθετικό μετατρέπουν το «ο» σε «ω». (αρχαίο κατάλοιπο, τι να κάνουμε;)
Γι’ αυτό λέμε: αν+ ομαλός = ανώμαλος
Αν + όνομα =ανώνυμος
Παν + όλεθρος= πανωλεθρία
Ημί +όροφος =ημιώροφος
Μέταλλο + ορυχείο= μεταλλωρυχείο
Αν + οδύνη =ανώδυνος